اگرچه تعرفه ها در صبا پال مطابق با جدول بالا می باشد اما با توجه به سیاست های تشویقی و بازاریابی در صبا پال به مشتریان صبا پال بر مبنای عضویت ،حجم و تعداد تراکنش تخفیف ها و جوایزی به صورت ویژه اختصاص داده می شود.